Najlepsze restauracje i sklepy w Warszawie

 • Regulamin serwisu Dailyvery

  1 § Definicje

  1. Dailyvery - Dailyvery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000629253, nr NIP 5252670665, o kapitale zakładowym wynoszącym 103 450,00 zł.
  2. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  3. Konto Użytkownika - funkcja Serwisu (usługa) pozwalająca m.in. na złożenie Zamówienia poprzez Serwis.
  4. Produkty – środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia sprzedawane poprzez Serwis, przez Sprzedawców i dostarczane przez Dailyvery do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika.
  5. Regulamin – niniejszy regulamin.
  6. Serwis - serwis prowadzony przez Dailyvery pod adresem www.daily.pl, w którym prowadzona jest sprzedaż Produktów.
  7. Sprzedawca – wskazany w Serwisie podmiot, z którym Użytkownik zawiera Umowę sprzedaży lub – w przypadku usług i towarów sprzedawanych przez Dailyvery – Dailyvery, gdy w opisie Produktu Dailyvery będzie wyraźnie wskazana jako Sprzedawca.
  8. Umowa dostawy – umowa dostawy zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Dailyvery, na podstawie której Dailyvery przewozi Produkty od Sprzedawcy do Użytkownika Produkty, w której oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, występująca zawsze z Umową sprzedaży.
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, w tym także w ramach usługi cateringowej, zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą występująca zawsze z Umową dostawy.
  10. Użytkownik – użytkownik korzystający z Serwisu, w tym dokonujący poprzez Serwis zakupu Produktów.
  11. Zamówienie – złożone przez Użytkownika zamówienie, na które składa się Umowa sprzedaży i Umowa dostawy.

  2 § Dane kontaktowe

  1. Dailyvery:
   Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa.
   Adres e-mail: bok@daily.pl
   Telefon: 22 113 90 30
  2. Dane poszczególnych, właściwych ze względu na kupowane Produkty, Sprzedawców są podane w Serwisie.

  3 § Składanie Zamówień

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży i Umowy dostawy należy założyć w Serwisie Konto użytkownika.
  2. Aby złożyć Zamówienie należy podać adres dostarczenia Produktów - celem uzyskania oferty dostępnej dla danej lokalizacji.
  3. Następnie należy wybrać punkt tj. restaurację lub sklep, z którego Produkty zamierza zamówić Użytkownik, a także wybrać Produkty oraz wskazać ich ilość. Sprzedawca może określić minimalną wartość Umowy sprzedaży wymaganą dla zawarcia tej Umowy.
  4. Podczas składania Zamówienia Użytkownik dokonuje również wyboru sposobu płatności za Zamówienie.
  5. W momencie potwierdzenia przez Użytkownika treści Zamówienia następuje zawarcie Umowy sprzedaży oraz Umowy dostawy, na zasadach określonych Regulaminem, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz § 5 ust. 3.
  6. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest alkohol Umowa sprzedaży zawierana jest dopiero w momencie dostawy Produktów pod warunkiem, że Użytkownik nie znajduje się w stanie nietrzeźwości i ma skończone 18 lat. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości Użytkownika Dailyvery, a zwłaszcza dostawca dostarczający Produkty w imieniu Dailyvery, może żądać od Użytkownika okazania dokumentu stwierdzającego wiek Użytkownika.
  7. W ramach jednego Zamówienia Użytkownik może zawrzeć Umowę sprzedaży wyłącznie z jednym Sprzedawcą.

  4 § Koszt Zamówienia

  1. Ceny podane w Serwisie zawierają podatek VAT oraz podatek akcyzowy, o ile w danym przypadku występuje.
  2. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za Produkt wskazana w opisie Produktu oraz koszt jego dostarczenia przez Dailyvery, wskazany podczas składania Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia w Serwisie Użytkownik pozna jego całkowity koszt.

  5 § Płatności

  1. Za zakupione w Serwisie Produkty Użytkownik może zapłacić:
   a) z góry - za pośrednictwem platformy płatniczej PayU,
   b) kartą płatniczą w momencie dostarczenia Produktów.
  2. Z uwagi na charakter Serwisu Użytkownik powinien zapłacić za Zamówienie:
   a) bezpośrednio po jego złożeniu - w przypadku wybrania płatności z góry za Zamówienie lub
   b) w momencie dostarczenia Produktu przez Dailyvery, w zależności od wybranej metody płatności podczas składania Zamówienia.
  3. W przypadku wybrania płatności z góry za Zamówienie - nieopłacenia zamówienia w sposób określony w ust. 2 lit.g a) Umowa sprzedaży oraz Umowa dostawy nie zostają zawarte.
  4. W przypadku braku uregulowania przez Użytkownika płatności, określonej w § 5 ust. 2 lit. b, Dailyvery uprawnione będzie do nieprzyjmowania i nierealizowania kolejnych Zamówień na rzecz danego Użytkownika do momentu uregulowania zaległości w płatnościach.

  6 § Realizacja Zamówienia

  1. Produkty dostarczane są przez Dailyvery na terenie Warszawy w lokalizacjach wskazanych w Serwisie.
  2. Realizacja Zamówienia nie wyniesie więcej niż 90 minut chyba, że podczas składania zamówienia podany został dłuższy czas. Szacowany czas realizacji Zamówienia zostanie podany podczas jego składania.
  3. W przypadku, gdy w skład Zamówienia wchodzi produkt dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich w tym napój alkoholowy, Dailyvery w tym dostawca Zamówienia wyda ten przedmiot Zamówienia po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie 18 roku życia przez osobę odbierającą Zamówienie. W razie odmowy okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby odbierającej Zamówienie lub gdy jest ona niepełnoletnia, dostawca nie wyda jej tego przedmiotu Zamówienia.
  4. Odmowa wydania przedmiotu Zamówienia, stanowiącego napój alkoholowy nastąpi również w przypadku, gdy osoba odbierająca Zamówienie będzie zachowywała się w sposób wskazujący na znajdowanie się przez nią w stanie nietrzeźwości.
  5. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

  7 § Odstąpienie od umowy

  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z tym zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
   a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   b) o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy oraz gastronomii jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
   c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni, od dnia:
   a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
   b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, najlepiej za pośrednictwem Dailyvery, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacja przekazana pocztą elektroniczną lub pismo wysłane pocztą).
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
  7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na jego adres wskazany w Serwisie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
  10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  11. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę 20,00 zł.
  12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  8 § Ocena Zamówienia

  1. Po zrealizowaniu Zamówienia Użytkownik może ocenić Zamówienie w sposób wskazany w Serwisie (np. poprzez przyznanie ilości gwiazdek dla danego Zamówienia).
  2. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych w związku z Serwisem usług Dailyvery ma prawo przekazać Sprzedawcom, których dotyczy Umowa sprzedaży lub podmiotom realizującym w imieniu Dailyvery Umowę dostawy, treść opinii umieszczonej przez Użytkownika.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do umieszczania ocen zgodnych z prawem oraz stanem faktycznym.

  9 § Reklamacje

  1. W przypadku wystąpienia wady Produktu Użytkownik ma prawo do reklamowania wadliwego Produktu w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
  2. W przypadku wystąpienia wady Użytkownik może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
   a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
   b) w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
   c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
   d) żądać usunięcia wady.
  3. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Użytkownik w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w Serwisie.
  4. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Użytkownika, numer zamówienia, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Użytkownika.
  5. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
  6. Wszelkie reklamacje związane z Serwisem, w tym dotyczące wad Produktów, dostaw oraz działania Serwisu, należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres bok@dailyvery.pl, telefonicznie pod numerem 22 113 90 30 lub poprzez formularz reklamacyjny dostępny w Serwisie.
  7. Sprzedawca, w tym Dailyvery w imieniu Sprzedawcy, ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

  10 § Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
   a) Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
   b) Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
   c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  11 § Konto użytkownika

  1. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, w tym składania Zamówień, należy zarejestrować się w Serwisie tj. założyć Konto użytkownika. Konto użytkownika pozwala Użytkownikowi dodatkowo m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, samodzielną edycję swoich danych, a także ocenienie Zamówienia.
  2. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie swoich danych w odpowiednim miejscu w Serwisie.
  3. Użytkownik podając swoje dane w Serwisie oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym.
  4. Po wyrażeniu woli założenia Konta w Serwisie Dailyvery wyśle Użytkownikowi, na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji wiadomość weryfikującą. W momencie potwierdzenia przez Użytkownika woli zarejestrowania się w Serwisie zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Dailyvery, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  5. Prowadzenie Konta użytkownika przez Dailyvery jest bezpłatne.
  6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Konto użytkownika bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Dailyvery, na adres email: bok@dailyvery.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w tym zakresie, a także usunięciem Konta użytkownika.

  12 § Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przekazanych przez niego Dailyvery w związku z korzystaniem z Serwisu jest Dailyvery.
  2. W przypadku Umowy sprzedaży, administratorem danych osobowych Użytkownika przekazanych w związku z tą umową jest Sprzedawca właściwy dla tej umowy.
  3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Dailyvery zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

  13 § Wymogi techniczne

  1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies z dostępem do sieci Internet, a do składania zamówień również aktywne konto e-mail.

  14 § Postanowienia końcowe

  1. Umowy sprzedaży oraz Umowy dostawy zawierane w oparciu o niniejszy regulamin dotyczą konkretnego i jednorazowego zamówienia - są zawierane w celu i na czas jego realizacji na podstawie niniejszego regulaminu.
  2. Dailyvery zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:
   a) dostosowaniem Serwisu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu;
   b) poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
   c) zmianą funkcjonalności usług;
   d) zwiększeniem konkurencyjności Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że Umowy sprzedaży oraz Umowy dostawy zawarte przed zmianą Regulaminu są realizowane na postawie regulaminu obowiązującego w momencie ich zawarcia.
  3. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.
  4. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
  5. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres email bok@dailyvery.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
  7. Umowy zawierane w związku z Serwisem zawierane są w języku polskim.

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  – Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  – Adres konsumenta(-ów)
  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  – Data
  (*) Niepotrzebne skreślić.
 • Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycisk "Akceptuję" po prawej stronie tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. więcej

 • Akceptuję